Menu Zamknij

Audyt energetyczny

AUDYT ENERGETYCZNY KRAKÓW

Jako biuro z 27-letnim doświadczeniem wykonujemy opracowania takie jak audyt energetycznych Kraków. Z dumą możemy się pochwalić, że wszystkie nasze weryfikowane audyty energetyczne przeszły pozytywnie procedurę sprawdzającą i zostały zaakceptowane.

Nie jest problemem wykonać audyt energetyczny, ale sukcesem jest jego pozytywna weryfikacja przez instytucje dofinansowujące.

AUDYT ENERGETYCZNY KRAKÓW

Nasza firma wyspecjalizowała się w audytach energetycznych i od 1996 roku zdobyła wyjątkowo duże doświadczenie.

Działamy w mieście Kraków i okolice oraz Polska południowa.

Wykonane przez nas audyty dotyczyły różnych obiektów i różnorodnych typów przedsięwzięć energooszczędnych dla budynków:

➤ oświatowych (przedszkola, szkoły) ➤ służby zdrowia (przychodnie, szpitale) ➤ użyteczności publicznej (kina, ośrodki szkoleniowe) ➤ mieszkalne wielorodzinne (bloki, kamienice) ➤ domy jednorodzinne ➤ sportowe (baseny, hale sportowe) ➤ biurowe ➤ hotele ➤ magazyny

Nasze biuro projektowe mieści się w Krakowie


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest firma EgoTerm Doradztwo i Projektowanie Energooszczędne Maciej Konarski.

  Co to jest audyt energetyczny?

  Co to jest audyt energetyczny?

  Audyt energetyczny jest niezbędnym opracowaniem do uzyskania dofinansowania inwestycji w dziedzinie oszczędzania energii.

  Instytucje przeznaczają środki finansowe na inwestycje mające uzasadnienie ekologiczne, techniczne i ekonomiczne, a celem audytu jest wskazanie takiego zakresu prac, które spełniają założone wymagania. Podstawowym warunkiem jest uzyskanie odpowiedniego zmniejszenia zużycia energii narzuconego przez dany Program dofinansowania.

  Audytem energetycznym nazywamy więc ekspertyzę dotyczącą realizacji przedsięwzięć zmniejszających koszty ogrzewania i c.w.u. Celem audytu jest zalecenie zamkniętego zestawu przedsięwzięć wraz z określeniem ich opłacalności. Wyliczane są oszczędności oraz nakłady inwestycyjne.

  audyt energetyczny Kraków dokument przykład
  audyt energetyczny Kraków

  Audyt energetyczny Kraków - Analizowaliśmy różnorodne przedsięwzięcia energooszczędne

  • docieplenia ścian, stropodachów,
  • wymianę okien, drzwi;
  • modernizację instalacji c.o.;
  • kotłowni;
  • wymianę sieci ciepłowniczych,
  • wykorzystanie kolektorów słonecznych,
  • pomp ciepła,
  • rekuperatorów wentylacyjnych
  audyt energetyczny Kraków

  NASZA MISJA TO ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ

  METODOLOGIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO

  Audyt energetyczny Kraków obiektów budowlanych można podzielić na siedem etapów: analiza aktualnego stanu budynku, weryfikacja przyjętych parametrów, przegląd możliwych usprawnień wraz z określeniem kosztów ich realizacji, obliczenie oszczędności wynikających z usprawnień, analiza ekonomiczna opłacalności.

  Etap I. Analiza aktualnego stanu budynku

  W pierwszym etapie audytu określane są koszty ogrzewania w warunkach średnich, które są poziomem odniesienia dla proponowanych przedsięwzięć energooszczędnych. W tym celu ustalana jest sprawność systemu grzewczego oraz sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania w standardowym sezonie grzewczym.

  Sprawność systemu ogrzewania

  Na sprawność całego systemu ogrzewania wpływa szereg cząstkowych parametrów, które zależą od: rodzaju źródła ciepła i sposobu jego wykorzystania, usytuowania i rodzaju grzejników, sposobu regulacji i sterowania systemem grzewczym, wielkości strat przy przesyłaniu ciepła. Konkretne wartości ustalane są na podstawie dokumentacji, wizji lokalnej lub odpowiednich badań.

  Zużycie ciepła w standardowym sezonie grzewczym

  Aby obliczyć zużycie energii w standardowym sezonie grzewczym konieczne jest stworzenie szczegółowego bilansu strat i zysków ciepła.

  Straty ciepła

  Straty ciepła w budynku wynikają z przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne oraz z podgrzewania napływającego z zewnątrz powietrza wentylacyjnego.
  Ilość ciepła straconego przez przegrody zależy głównie od pola powierzchni przegród, ich właściwości termoizolacyjnych (współczynniki k) oraz różnicy temperatur. Dlatego też na podstawie projektu, obmiarów lub badań ustalane są niezbędne parametry dla ścian, stropodachu, podłogi na gruncie, a także okien i drzwi zewnętrznych.
  Wielkość strat ciepła związanych z podgrzewaniem powietrza wentylacyjnego zależy od różnicy temperatur oraz ilości wymienianego powietrza. Konieczne jest więc ustalenie szczelności okien, a także rodzaju i stanu technicznego systemu wentylacji.
  Temperatura wewnętrzna ustalana jest dla każdego pomieszczenia indywidualnie, natomiast temperatura zewnętrzna jest średnią wieloletnią dla danego regionu Polski.

  Zyski ciepła

  Zyski ciepła dzielimy na słoneczne i bytowe. Zyski słoneczne są wynikiem efektu szklarniowego w każdym pomieszczeniu (promieniowanie słoneczne przenikające przez szyby zamienia się wewnątrz na ciepło). Aby je obliczyć dla wszystkich okien ustalana jest orientacja, zacienienie i zdolność przepuszczania promieniowania. Na podstawie lokalizacji obiektu określone są wieloletnie średnie natężenia promieniowania słonecznego.
  Zyski bytowe wynikają z istnienia dodatkowych źródeł ciepła związanych z użytkowaniem budynku.

  Ocena stanu technicznego i eksploatacji obiektu

  W części tej dokonywana jest ogólna ocena stanu technicznego budynku, jego urządzeń i instalacji, w celu ustalenia niezbędnych prac remontowych, niezależnie od problemów energooszczędności (np. nieszczelny dach, przemarzające ściany, zniszczona elewacja, niesprawny piec czy skorodowana instalacja c.o.).
  Na podstawie wizji lokalnej wyszukiwane są przyczyny nadmiernego zużycia energii, nie wynikające z materii budynku i jego instalacji, lecz wypływające z niewłaściwej eksploatacji obiektu lub urządzeń.

  Etap II. Weryfikacja przyjętych parametrów

  Aby ustalić czy przyjęte w poprzednim etapie parametry odpowiadają rzeczywistości dokonywana jest weryfikacja. Polega ona na porównaniu rzeczywistego zużycia energii w poprzednich sezonach grzewczych z zużyciem obliczeniowym przy założeniu warunków meteorologicznych panujących w porównywanych okresach. W przypadku gdy przyjęty model matematyczny budynku (wraz z systemem grzewczym) nie odpowiada rzeczywistości dokonywane są odpowiednie korekty, a w razie potrzeby dodatkowe badania, odkrywki, pomiary itp. Etap weryfikacji często jest pomijany lecz wpływa na rzetelność audytu.

  Etap III. Przegląd możliwych usprawnień

  W etapie drugim wyszukiwane są wszystkie możliwe do zrealizowania usprawnienia i przedsięwzięcia, których efektem będzie zmniejszenie kosztów ogrzewania. Działania te, możemy podzielić na:

  • techniczne (np. docieplenie ścian, stropodachu, podłóg, uszczelnienie lub wymiana okien i drzwi, modernizacja systemu wentylacji, zastosowanie automatycznego regulacji źródła ciepła zaworów termostatycznych, zrównoważenia hydraulicznego instalacji, wymiana kotła, zmiana nośnika energii itp.),
  • organizacyjne (np. przeszkolenie pracowników technicznych, służb konserwatorskich),
  • formalno-prawne (np. wprowadzenie systemu rozliczania kosztów energii, podzielniki, zmniejszenie zamówionej mocy grzewczej).

  W audycie proponowane są konkretne rozwiązania, dobrane w oparciu o szeroką znajomość rynku i fachową wiedzę. Należy tu zaznaczyć, że audytorzy nie są związani z żadną firmą oferującą materiały czy usługi budowlane, co zapewnia im niezależność w podejmowaniu decyzji.

  Korzystając z oferty rynkowej lub/i kosztorysów ustalany jest koszt każdego przedsięwzięcia.

  Etap IV. Obliczenie oszczędności z przedsięwzięć

  Obliczenie oszczędności jakie wynikną z realizacji poszczególnych przedsięwzięć jest kluczowym elementem audytu. Oszczędność czyli różnica w opłatach za ogrzewanie przed i po zrealizowaniu usprawnienia wpływa na rentowność inwestycji.

  Obliczenia prowadzone są na podstawie bilansu cieplnego obiektu, analogicznie jak w etapie pierwszym. Dla każdej inwestycji uwzględniana jest zmiana charakterystycznych parametrów – docieplenie ścian zmienia jej współczynnik k, zmiana kotła podnosi sprawność wytwarzania ciepła itd. Aby móc porównać wyniki, wszystkie obliczenia prowadzone są przy założeniu takich samych, standardowych warunków meteorologicznych i takich samych warunków panujących w pomieszczeniach (temperatury i zyski bytowe).

  Dzięki takim obliczeniom, dla każdego przedsięwzięcia określony jest nie tylko koszt, ale również zysk jaki ona przyniesie. Znajomość kosztów i zysków jest punktem wyjścia do podejmowania decyzji o realizacji jakiejkolwiek inwestycji.

  Etap V. Analiza ekonomiczna (określenie opłacalności)

  Celem analizy ekonomicznej jest uszeregowanie przedsięwzięć od najbardziej do najmniej opłacalnych. Analiza polega na porównywaniu kosztów i zysków (oszczędności) danej inwestycji. W oparciu o odpowiednie formuły ekonomiczne obliczane są wskaźniki, które mogą być wykorzystane jako kryteria opłacalności. Najczęściej stosowane jest najprostsze z kryteriów, okres zwrotu nakładów, który wskazuje okres czasu po jakim zwrócą się koszty inwestycji i przedsięwzięcie zacznie przynosić korzyści. Czasami stosowane są kryteria bardziej zaawansowane zalecane przez Bank Światowy (NPV, IRR) jak też kryteria przeznaczone specjalnie dla inwestycji energooszczędnych (CS, CSE).  

  Ostateczny wybór, jednego kryterium kwalifikującego inwestycje jako opłacalne, zależy od priorytetów inwestora, któremu może zależeć na najwyższej rentowności lub najkrótszym okresie zwrotu, bądź zaangażowaniu jak najmniejszych środków. Analiza może być prowadzona z uwzględnieniem inflacji, stopy redyskontowej i prognozowanej stopy wzrostu cen energii.    W przypadku docieplenia na podstawie kryteriów opłacalności obliczana jest optymalna grubość termoizolacji.

  Etap VI. Określenie zalecanego zakresu prac

  Po ustaleniu, które z działań są opłacalne określany jest optymalny zakres prac czyli komplet inwestycji zalecanych do realizacji. Dobór zakresu prac oparty jest głównie na kryteriach ekonomicznych, choć brane są pod uwagę również inne argumenty np. polepszenie komfortu cieplnego, zlikwidowanie przemarzania ścian, zwiększenie bezpieczeństwa czy niezawodności c.o., uproszczenie obsługi urządzeń, korzyści ekologiczne. Uwzględniane są także uwarunkowania techniczne oraz konieczność połączenia niektórych usprawnień, które dopiero w całości przyniosą spodziewane efekty.

  Przy ustalaniu kolejności działań, brany pod uwagę jest fakt, że ograniczanie strat energii przez przegrody bez zapewnienia regulacji dostarczanej ilości ciepła zwykle nie przynosi spodziewanych efektów, gdyż prowadzi tylko do podwyższenia temperatur w pomieszczeniach i do usuwania nadmiaru ciepła (otwieranie okien).

  W bardziej zaawansowanych analizach sporządzane są tabele przepływów pieniężnych (cash flow). Po stronie wydatków uwzględnione są nakłady inwestycyjne, koszty remontów i eksploatacji, koszty obsługi kredytów, podatek od zwiększonych zysków, a po stronie zysków zmniejszenie kosztów energii, amortyzację, zmniejszenie kar za zanieczyszczanie środowiska itp.

  Etap VII. Harmonogram działań - audyt energetyczny Kraków

  Ostatnim elementem audytu energetycznego jest harmonogram działań, czyli lista czynności niezbędnych do zrealizowania zaleceń (np. opracowanie potrzebnej dokumentacji projektowej, uzyskanie odpowiednich decyzji i pozwoleń, przeprowadzenie przetargu, przygotowanie wniosku kredytowego itp.). W razie konieczności zalecany zakres prac dzielony jest na etapy i ustalane są terminy ich realizacji.

  Na podstawie audytu energetycznego możliwe jest skorzystanie z konkretnych źródeł finansowania np.: Ustawa termomodernizacyjna, fundusze ochrony środowiska, fundusze unijne itd.

  PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNE

  AUDYT ENERGETYCZNY - ROZPORZĄDZENIE

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

  AUDYT ENERGETYCZNY KRAKÓW - BIZNESPLAN

  Świadome podjęcie każdej decyzji powinno być poprzedzone rozpatrzeniem wszystkie za i przeciw. Wydając pieniądze oczekujemy określonych efektów. Kupując nowy samochód wymagamy większej wygody, a wpłacając oszczędności do banku liczymy na konkretny zysk. Wybierając dany produkt porównujemy cenę jaką musimy zapłacić z możliwościami jakie on oferuje. Wybierając bank badamy jego wiarygodność, porównujemy warunki prowadzenia rachunku i zapewnione oprocentowanie. Podobnie powinniśmy postępować rozważając możliwości zmniejszenia naszych rachunków za ogrzewanie.

   

  Po pierwsze należy zastanowić się jakie są wszystkie możliwe przedsięwzięcia (np. docieplenie ścian, stropodachu, wymiana okien, modernizacja instalacji c.o. itd.). Po drugie należy zebrać ofertę rynkową, aby zorientować się w cenach. Te działania jest w stanie wykonać każdy we własnym zakresie. Po trzecie należy zadać jeszcze jedno ważne pytanie: jakie będą zyski z każdej inwestycji czyli o ile mniej (w złotówkach!) będziemy płacić za ogrzewanie. Odpowiedź można uzyskać tylko na podstawie szczegółowych obliczeń w oparciu o bilans cieplny budynku i dane o sposobie pozyskiwania ciepła.

   

  Odpowiedź na wszystkie trzy pytania można uzyskać dzięki ekspertyzie zwanej Audytem energetycznym. Audyt energetyczny jest to doradztwo w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji mających na celu racjonalizację zużycia energii. Ta niezależna i obiektywna opinia stwierdza, które modernizacje są opłacalne w naszym budynku oraz jakie produkty i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze. Procedura audytu jest dość skomplikowana, ale w rezultacie uzyskujemy następujące zestawienie dla każdego rodzaju modernizacji: koszt, zysk, czas zwrotu kosztów i inne ekonomiczne wskaźniki opłacalności. Daje to dobre podstawy do podjęcia świadomej decyzji.

   

  Niestety większość inwestycji energooszczędnych podejmowana jest przy znajomości kosztów, a zyski są tylko domniemane. Można by to porównać do sytuacji w której wpłacamy pieniądze na konto w banku nie znając jego oprocentowania. W krajach rozwiniętych nikt nie pozwala sobie na takie ryzyko. Na szczęście także u nas zmierza się w kierunku normalności.

   

  Audyt energetyczny Kraków jest bowiem swoistym business planem przedsięwzięć energooszczędnych. Nie trzeba do tego rodzaju doradztwa przekonywać bankierów i ekonomistów. Również każdy rozsądnie myślący (i liczący) inwestor dostrzega niezbędność audytu przy podejmowaniu decyzji o realizacji lub rezygnacji z inwestycji energooszczędnej.

  dom termomodernizowany

  Zobacz całą naszą ofertę