Menu Zamknij

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwa energetyczne

Świadectwa energetyczne

Firma EgoTerm wykonywała świadectwa energetyczne dla wielu prestiżowych Inwestycji: galerii handlowych, hoteli, budynków biurowych. Często nasza rola zaczynała się od współpracy z biurem architektonicznym na etapie charakterystyki energetycznej.

Świadectwo charakterystyki energetycznej określa ilość energii (kWh/m2/rok) niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. 

Jest ono wymagane dla każdego nowego budynku oraz budynków istniejących w przypadku sprzedaży, wynajęcia. Świadectwa wymagane będą też dla samodzielnych lokali mieszkalnych, które posiadają indywidualną (etażową) instalację grzewczą.

audyty i świadectwa energetyczne kraków 22
dom termomodernizowany
audyty energetyczne budynków w krakowie

ŚWIADECTWA CHAREKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Zapytaj nas o Twoją inwestycję

BUDOWNICTWO EFEKTYWNE ENERGETYCZNIE

BUDOWNICTWO EFEKTYWNE ENERGETYCZNIE​

audyty i świadectwa energetyczne kraków 10

Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna budynku

Okres ważności świadectwa wynosi 10 lat, chyba że w wyniku remontu uległa zmiana jego charakterystyka energetyczna.

W ważniejszych i większych budynkach organizacji publicznych tabliczka z charakterystyką energetyczną będzie umieszczona w widocznym miejscu.

Świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane kiedy wykorzystujemy istniejący budynek (lub lokal) “na własny użytek”, tj. nie zamierzamy go sprzedawać lub wynajmować.

Jakie budynki nie muszą mieć świadectwa?

Świadectwa nie muszą mieć budynki:

 • zabytkowe
 • kościoły,
 • czasowe (do 2 lat)
 • niemieszkalne rolnicze
 • przemysłowe o niskim zużyciu energii (< 50 kWh/m2/rok)
 • letniskowe
 • małe (do 50 m2 powierzchni użytkowej)
audyt energetyczny Kraków
audyty i świadectwa energetyczne kraków 9

Mamy doświadczenie w większych i bardziej skomplikowanych obiektach

Świadectwa i charakterystyki energetyczne wykonujemy głównie dla większych i bardziej skomplikowanych obiektów (klimatyzacja, pompy ciepła, kogeneracja, trigeneracja, wentylacja mechaniczna)

 • Centrum Handlowo Usługowe np. Gemini Jasna Park w Tarnowie 51 000m2 oraz Biedronka, w Sanoku przy ul. Lipińskiego 836m2
 • budynki laboratoryjne np. Centrum Techniczne Delphi w Podgórkach Tynieckich 9820m2 oraz Instytut Nafty i Gazu w Krakowie, 7593 m2
 • budynek biurowy klasy A  np. CBL II bw Krakowie przy ul. Lubicz 6050m2 oraz Avia Software Parkb w Krakowie przy al. Parku Technologicznego 11113m2
 • budynki dydaktyczne np. Instytut Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Gronostajowej 11603m2
 • budynki kultu religinego np. Centrum Jana Pawła II “Nie lękajcie się” w Krakowie – 35 786m2

ZMNIEJSZANIE KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ

USTAWA DOTYCZĄCA ŚWIADECTW

USTAWA z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 18 października 2007 r.)

USTAWA z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 18 października 2007 r.)

Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
  1)   w art. 5:
a)  dodaje się ust. 3-7 w brzmieniu:
“3.  Z zastrzeżeniem ust. 7, dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi powinna być ustalona, w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, jego charakterystyka energetyczna, określająca wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat.
4.   W przypadku budynku z lokalami mieszkalnymi lub częściami budynku stanowiącymi samodzielną całość techniczno-użytkową, przed wydaniem lokalu mieszkalnego lub takiej części budynku osobie trzeciej, sporządza się świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego lub części budynku.
5.   W przypadku budynków ze wspólną instalacją grzewczą świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się wyłącznie dla budynku, a w innych przypadkach także dla lokalu mieszkalnego najbardziej reprezentatywnego dla danego budynku
6.   Świadectwo charakterystyki energetycznej zawierające nieprawdziwe informacje o wielkości energii jest wadą fizyczną rzeczy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.3)) o rękojmi za wady.
7.   Przepisów ust. 3-6 nie stosuje się do budynków:
1)   podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
2)   używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
3)   przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
4)   niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
5)   przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok;
6)   mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
7)   wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.”,
b)  dodaje się ust. 8-15 w brzmieniu:
“8.  Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku może sporządzać osoba, która:
1)   posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2)   ukończyła co najmniej studia magisterskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
3)   nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
4)   posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.
9.   Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania i zakres programowy szkolenia oraz egzaminu, o których mowa w ust. 8 pkt 4, warunki i wysokość odpłatności za szkolenie i postępowanie egzaminacyjne mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu edukacyjnego szkoleń w celu zagwarantowania rzetelnego i sprawnego przygotowania kandydatów do egzaminu.
10.  Wpływy z opłat za postępowania egzaminacyjne stanowią dochód budżetu państwa.
11.  Za równorzędne z odbyciem szkolenia oraz złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu, o których mowa w ust. 8 pkt 4 uznaje się ukończenie, nie mniej niż rocznych, studiów podyplomowych na kierunkach: architektura, budownictwo, inżyniera środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków.
12.  Program studiów podyplomowych, o których mowa w ust. 11, powinien uwzględniać problematykę objętą programem szkoleń określonym, w drodze rozporządzenia, o którym mowa w ust. 9. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego zatwierdza po zaopiniowaniu przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej proponowany przez wydziały szkół wyższych program studiów podyplomowych.
13.  Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, może dokonywać oceny energetycznej budynku albo lokalu mieszkalnego i sporządzać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku albo lokalu mieszkalnego po uznaniu kwalifikacji nabytych w tych państwach, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z późn. zm.4))
14.  Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej prowadzi rejestr osób, które złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin, o którym mowa w ust. 8 pkt 4. Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej.
15.  W rejestrze osób, o których mowa w ust. 8, wpisuje się następujące dane:
1)   numer wpisu;
2)   numer uprawnienia;
3)   datę wpisu;
4)   imię i nazwisko;
5)   data i miejsce urodzenia;
6)   adres do korespondencji;
7)   numer telefonu i faksu.”;
  2)   po art. 55 dodaje się art. 55a w brzmieniu:
“Art. 55a.   Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, metodologie obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, o którym mowa w art. 5 ust. 3 oraz sposób sporządzania i wzór świadectw ich charakterystyki energetycznej uwzględniając w szczególności: dane ilościowe i wskaźniki charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego, dane osoby wykonującej świadectwo charakterystyki energetycznej oraz niezbędne dane osobowe właściciela budynku lub lokalu mieszkalnego, mając na uwadze poprawność wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej.”;
  3)   w art. 57 w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
“7)  kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 7.”,
  4)   w art. 62:
a)  w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:
“5)  okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych:
a)   co najmniej raz na 2 lata – opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW,
b)   co najmniej raz na 4 lata – opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem;
6)   okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, ich wielkości w stosunku do wymagań użytkowych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.”,
b)  po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:
“1b.  Instalacje grzewcze z kotłami o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 20 kW starszymi niż 15 lat powinny być poddane jednorazowej kontroli obejmującej ocenę efektywności kotła oraz dopasowania kotła poprzez porównanie go z wymaganiami grzewczymi budynku.”,
c)  ust. 5 otrzymuje brzmienie:
“5.  Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 2 oraz ust. 1b, powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.”;
  5)   w art. 63 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:
“2.  W przypadku opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku o powierzchni użytkowej przekraczającej 1.000 m2, który jest zajmowany przez organy administracji publicznej lub w którym świadczone są usługi znacznej liczbie osób, jak dworce, lotniska, muzea, hale wystawiennicze, świadectwo charakterystyki energetycznej powinno być umieszczone w widocznym miejscu w budynku.
3.   Właściciel budynku, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 7, jest obowiązany zapewnić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, jeżeli:
1)   upłynął termin ważności świadectwa charakterystyki energetycznego budynku;
2)   w wyniku przebudowy lub remontu budynku, uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.”;
  6)   po art. 63 dodaje się art. 63a w brzmieniu:
“Art. 63a. 1.  Nabywcy budynku lub lokalu powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu, jeżeli przepisy ustawy wymagają dla tego budynku lub lokalu ustalenia jego charakterystyki energetycznej.
2.   Najemcy budynku lub lokalu powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, jeżeli przepisy ustawy wymagają dla tego budynku lub lokalu ustalenia jego charakterystyki energetycznej.”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 1 lit. b, który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
______
1)   Przepisy niniejszej ustawy wdrażają postanowienia dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. L 1 z 04.01.2004, str. 65-71; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 12, t. 2, str. 168).
2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665 i Nr 127, poz. 880.
3)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287.
4)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 71, poz. 655, z 2003 r. Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr 12, poz. 62 oraz z 2007 r. Nr 147, poz. 1028 i Nr 176, poz. 1238.

Zobacz całą naszą ofertę