Menu Zamknij

Projektowanie

PROJEKTY BUDOWLANE I WYKONAWCZE
w branży architektonicznej i sanitarnej

PROJEKTY BUDOWLANE I WYKONAWCZE
w branży architektonicznej i sanitarnej

Projekty w branży architektonicznej

 • termomodernizacji – docieplenia  ścian i stropów, wymiana okien i drzwi
 • inwentaryzacje architektoniczne (w przypadku braku dokumentacji)
 • kosztorysy inwestorskie i przedmiary prac
 • ekspertyza ornitologiczna

Projekty w branży sanitarnej 

 • budowa instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej c.w.u.
 • modernizacja i budowa węzła cieplnego c.o., c.w.u.
 • modernizacja i budowa przyłącza MPEC
 • modernizacja i budowa instalacji centralnego ogrzewania c.o.
 • inwentaryzacje c.o. (w przypadku braku dokumentacji)
 • kosztorysy inwestorskie i przedmiary prac

Wymagane uzgodnienia

 • decyzja Konserwatora Zabytków
 • decyzja z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
 • umowa na zajęcie terenu z Wydziału Skarbu
 • uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia prac budowlanych
 • Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
egoterm kraków 9
egoterm kraków logo

PROJEKTOWANIE TERMOMODERNIZACJI

Zapytaj nas o swoją inwestycję

OFERTA KOMPLEKSOWA

Przejęcie odpowiedzialności jednej firmy nad całością przedsięwzięcia w jest gwarancją sukcesu – obniżenia kosztów użytkowania energii. Proponowany zakres naszych obowiązków:

 

1.    Wstępne rozeznanie potencjału oszczędności i możliwości wykorzystania środków pomocowych lub zewnętrznego finansowania (audyt wstępny).


2.    Analiza dostępnych pomocowych źródeł finansowania:
•    pomoc rządowa na podstawie ustawy o termomodernizacji remontach,
•    symulacje spłat kredytu przy różnych okresach (wymagany fundusz remontowy, miesięczna rata, rzeczywiste koszty kredytu, korzyści finansowe)
•    środki z funduszy ochrony środowiska (WFOŚiGW, NFOŚiGW, EKOFUNDUSZ itp.),


3.    Prezentacja zasad uzyskania pomocy finansowej na forum decyzyjnym (rada nadzorcza, wspólnota, Zarząd)


4.    Wykonanie audytu energetycznego (zgodnie z Rozp. Min. S.W.iA. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego).


5.    Pomoc w formalnościach związanych z uzyskaniem preferencyjnego finansowania.
•    wypełnienie wniosków o przyznanie premii, dotacji, KIZ, opinia termomodernizacyjna


6.    Wykonanie inwentaryzacji c.o., architektury (w przypadku braku dokumentacji)


7.    Wykonanie niezbędnych projektów technicznych
•    projektu docieplenia ścian, stropów, wymiany okien itp.
•    projektu modernizacji węzła cieplnego
•    projektu modernizacji i regulacji instalacji c.o.
•    projektu zapotrzebowania na moc grzewczą


8.    Negocjacje umowy na dostawę ciepła z dostawcą ciepła (np. MPEC) w części dotyczącej mocy zamówionej i opłaty stałej (uzyskanie niezbędnych uzgodnień bilansu cieplnego)


9.    Uzyskanie ew. pozwolenia na budowę


10.    Nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami wdrażającymi program termomodernizacyjny.


11.    Skompletowanie dokumentów niezbędnych do wypłaty premii (m.in. oświadczeń projektantów)


12.    Monitoring oszczędności uzyskiwanych dzięki termomodernizacji

 

13.    Wykonanie świadectwa energetycznego wymaganego po realizacji termomodernizacji


13.    Ewentualne wskazanie zalecanych dodatkowych prac regulacyjnych (np. zmiana krzywej grzewczej, pomiar ciśnienia i przepływu pod pionami) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

Zobacz całą naszą ofertę