Egoterm

Misja firmy - zmniejszanie kosztów energii cieplnej

Specjalizujemy się w wykonywaniu kompleksowej dokumentacji dot. termomodernizacji.

Dofinansowanie

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku nasza rola nie ogranicza się do wykonania audytu, ale może obejmować także organizację dofinansowania, napisania wniosków, studium wykonalności itd.

Gwarantujemy spełnienienie wymagań instytucji zarówno ogólnokrajowych jak i lokalnych. W związku z tym audyty wykonywane przez naszą firmę są honorowane jako podstawa do udziału w większości systemów wspierania finansowego tego typu inwestycji.

 

Regionalne Programy Operacyjne

Np. Działanie 4.3 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM  
I MIESZKANIOWYM w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Zapewniamy   wykonywanie audytów zgodnie z "Rozp. Min. S.W.iA. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a także wzorów kart audytu energetycznego"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)

Niezmiennie przyjmowane są wnioski o dofinansowanie termomodernizacji w Wojewodzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Oprócz standardowego audytu energetycznego opracowujemy Kartę Informacyjną Zadania i Wniosek. Dofinasowanie może obejmować docieplenie ścian i stropów o powierzchni powyżej 600m2. W przypadku komplesowego działania mozliwe jest również ujęcie wymiany okien i drzwi.

System Zielonych Inwestycji - GIS

Program "Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej". Dofinansowanie może być przeznaczone na zmniejszenie zużycia energii w budynkach będących w użytkowaniu samorządów, zakładów opieki zdrowotnej, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, ochotniczych straży pożarnych oraz kościelnych osób prawnych.

Mechanizm Norweski

Norweski Mechanizm Finansowy (potocznie znanych jako fundusze norweskie). Zgodnie z systemem wdrażania, ustalonym przez państwa-darczyńców, dla każdego obszaru tematycznego zostanie przygotowany program operacyjny. Programy operacyjne będą precyzować, m.in.: szczegółowy opis obszarów priorytetowych, katalog beneficjentów, zasady naboru i oceny wniosków, koszty kwalifikowane itd.

Kredyty preferencyjne w Banku Ochrony Środowiska

Kredyty na wybrane przedsięziećia energooszczędne z preferencyjunym oprocentowaniem.

Firmy ESCO

Finansowanie inwestycji z środków własnych firmych w zamian za korzyści z uzyskanych oszczedności. Poniesione nakłady są odzyskane z oszczędności. Szczególnym prypadkiem jest budowa źródła ciepła w zamian z gwarancję wieloletniego sprzdaży ciepła.